Regulamin sklepu internetowego PelloCaffe.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zamówień oraz sprzedaży Produktów i Usług za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem URL: www.pellocaffe.pl.
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia lub przed rozpoczęciem świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z przyjęciem jego postanowień i zawarciem umowy na warunkach, które z niego wynikają. 
 3. Niezależnie od akceptacji Regulaminu Klient przed złożeniem Zamówienia akceptuje Ogólne warunki umowy, odpowiednie do wybranego Produktu i Usługi.
 4. Do każdej umowy zawartej za pośrednictwem strony Sklepu internetowego przez Klienta ze Sprzedawcą, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin oraz odpowiednie Ogólne warunki umowy. W przypadku gdy Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.
 5. Sklep internetowy prowadzony jest przez: Pello Caffe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 2, 83-000 Pruszcz Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000645670, REGON: 365804945, NIP: 9571089587
 6. Produkty i Usługi oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą nabywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Umowy sprzedaży Produktów i Usług za pośrednictwem Sklepu internetowego są zawierane w języku polskim.
 8. Informacje o Produktach i Usługach opublikowane na stronie internetowej www.pellocaffe.pl są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna oferowanych przez Sklep internetowy Produktów lub Usług.
 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie postanowień umowy sprzedaży Produktów lub Usług następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient ma stały dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, gdzie znajdują się również formularze do odstąpienia od umowy i złożenia reklamacji. Klient, który dokonał rejestracji ma stały dostęp do wszystkich zamówień, a tym samym do umów, które zawierał ze Sprzedawcą.
 11. Treść umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest przechowywyana przez Sprzedawcę na nośnikach informatycznych przez okres 3 lat licząc od daty zawarcia umowy.

II. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Pello Caffe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 2, 83-000 Pruszcz Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000645670, REGON: 365804945, NIP: 9571089587
  2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem strony internetowej www.pellocaffe.pl zawiera umowę sprzedaży Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę;
  3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży Produktów lub Usług za pośrednictwem strony internetowej www.pellocaffe.pl w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem strony internetowej www.pellocaffe.pl zawiera umowę sprzedaży Produktów lub Usług w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  5. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem URL: www.pellocaffe.pl;
  6. Produkcie lub Usłudze – należy przez to rozumieć towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę, wskazane na stronie Sklepu internetowego w dniu złożenia Zamówienie;
  7. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu albo Usługi, wyrażoną w złotych polskich, uwzględniającą podatek od towarów i usług (podatek VAT), ale nie uwzględniającą kosztów dostawy, wskazaną na stronie Sklepu internetowego w dniu złożenia Zamówienia;
  8. Zamówieniu – należy prze to rozumieć złożoną na formularzu, dostępnym na stronie Sklepu internetowego, ofertę zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu;
  9. Ogólnych warunkach umowy – należy przez to rozumieć: Ogólne warunki umowy regularnej sprzedaży kawy, Ogólne warunki sprzedaży ekspresów do kawy, Ogólne warunki umowy dzierżawy i regularnej sprzedaży kawy dla firmy;
  10. Dostawcy – należy przez to rozumieć transport własny Sprzedawcy albo Pocztę Polską, operatora logistycznego InPost S.A., przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie, które współpracują ze Sprzedawcą w celu realizacji Dostaw zamówionych Produktów lub Usług w sposób wybrany przez Klienta;
  11. Dostawie – należy przez to rozumieć wybraną przez Klienta formę doręczenia zamówionych Produktów lub Usług realizowaną przez Dostawców;
  12. Kosztach dostawy – należy przez to rozumieć dodatkowe koszty nie uwzględnione w Cenie Produktu lub Usługi ponoszone przez Klienta, w wysokości wskazanej na stronie Sklepu internetowego w dniu złożenia Zamówienia, która jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia.
  13. Świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi, o której mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  14. Ustawa – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia są realizowane 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W tym samym czasie Sprzedawca umożliwia Klientom kontakt telefoniczny, na numer telefonu podany na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient może składać Zamówienia na Produkty i Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako Klient niezarejestrowany.
 4. Czynności rejestracyjne są przez Klienta wykonywane jednorazowo, a Zamówienia są wówczas realizowane po zalogowaniu się Klienta na stronie Sklepu internetowego poprzez podanie loginu i hasła.
 5. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt lub Usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”,
  3. wybrać sposób Dostawy Produktu, oraz o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;
  4. potwierdzić wybór Produktów lub Usług i sposób dostawy poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”
  5. prawidłowo wypełnić formularz Zamówienia lub formularz rejestracyjny albo zalogować się na konto Klienta;
  6. dokonać wyboru metody płatności;
  7. wyrazić zgodę na: przetwarzanie danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką ochrony prywatności;
  8. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub analogicznej treści
  9. w przypadku płatności z góry należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych i wybranych przez Klienta sposobów płatności.
 6. Klient może dokonać pierwszej płatności z góry za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line, dostępnego na stronie Sklepu internetowego, wybierając opcję zapłaty z użyciem karty płatniczej albo opcji przelew on-line. Płatności z góry można także dokonać przelewem zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu internetowego.
 7. Klient dokonując wyboru sposobu Dostawy i Dostawcy może również wybrać opcję płatności za pobraniem albo w punkcie odbioru, albo z użyciem karty płatniczej korzystając z portalu płatniczego udostępnionego w paczkomacie.
 8. Po złożeniu Zamówienia, a w przypadku płatności z góry także po opłaceniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Z momentem zawarcia umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny za przedmiot Zamówienia wraz z kosztami dostawy oraz do jego odbioru w sposób uzależniony od wybranej przez Klienta formy Dostawy.
 10. Klient otrzymuje fakturę VAT wysłaną w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji albo na formularzu Zamówienia. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT, faktur VAT korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 11. W przypadku zawarcia umowy regularnej sprzedaży kawy Dostawy są realizowane w terminach i w sposób wybrany przez Klienta przy złożeniu zamówienia. Wraz z Dostawą przedmiotu Zamówienia Klient otrzyma fakturę VAT w wersji papierowej albo elektronicznej zgodnie z ust. 10 powyżej i jest zobowiązany do jej zapłaty w terminie 7 dni licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 12. Płatność czynszu za dzierżawę urządzenia będzie się odbywała na podstawie faktur VAT, wysyłanych przez Sprzedawcę w sposób opisany w ust. 10 powyżej.
 13. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji gdy:
  1. dane podane przy rejestracji albo w formularzu Zamówienia były nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe;
  2. Klient złożył zamówienie z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 14. W sytuacji braku przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca przed przyjęciem Zamówienia do realizacji poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość na podany przez niego przy rejestracji albo w formularzu Zamówienia adres e-mail. Klient może wówczas zrezygnować z całego Zamówienia albo z Produktu, który jest niedostępny.

IV. DOSTAWA

 1. Produkty i Usługi będące przedmiotem Zamówienia są dostarczane Klientom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi, w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu przez wybranego przez Klienta Dostawcę;
  2. do wskazanego przez Klienta paczkomatu albo innego punktu odbioru przez wybranego przez Klienta Dostawcę – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta paczkomacie albo w punkcie odbioru.
 3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu doręczenia przedmiotu Zamówienia. Informacja o całkowitej wysokości Kosztów dostawy jest podawana na stronie Sklepu internetowego, przy składaniu Zamówienia na etapie wyboru opcji Dostawy i Dostawcy.
 4. Przedmiot Zamówienia jest przekazywany Dostawcy w ciągu 48 godzin licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy przekazanie przedmiotu Zamówienia w terminie wskazanym powyżej nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, wskazując nowy termin wysyłki.
 5. Dostawy przedmiotu Zamówienia wynikające z umów regularnej sprzedaży będą realizowane w terminach wybranych przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 6. Informacja o planowanym terminie dostawy wraz z numerem przesyłki lub listu przewozowego jest wysyłana do Klienta na adres e-mail, wskazany przez niego w formularzu Zamówienia lub przy rejestracji.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przedmiotu Zamówienia w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń albo braków w przedmiocie Zamówienia, Klient powinien poinformować o tym osobę doręczającą przesyłkę. Wówczas jest uprawniony do jej zwrotu, przy czym osoba doręczającą przesyłkę jest zobowiązana do sporządzenia protokołu zwrotu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnienia lub wystąpienia braków w Dostawie. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 9. Z chwilą odbioru przesyłki przez Klienta przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Zamówienia.

V. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Klient składający reklamację powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy oraz opisem stwierdzonej wady. Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego tutaj.
 3. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, wysyłając informację na adres e-mail Klienta podany w formularzu Zamówienia albo przy rejestracji.
 4. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub w sytuacji gdy Produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Koszty związane z odesłaniem przedmiotu Zamówienia do Sprzedawcy, co do którego uznano reklamację, ponosi Sprzedawca. Sprzedawca przekaże Klientowi szczegółowe informacje dotyczące odesłania reklamowanej przesyłki w wiadomości e-mail, wysłanej na adres Klienta podany w formularzu Zamówienia lub przy rejestracji.
 6. Klient będący Przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 7. Jeżeli sprzedawca nie uznał reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumenta, Sprzedawca działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informuje, że Klient ma prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, udostępnionej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 8. Wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu internetowego są objęte gwarancją producenta. Informacja na ten temat znajduje się w opisie Produktu na stronie Sklepu internetowego. Gwarancja producenta nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu Zamówienia, a w przypadku zawarcia umowy sprzedaży regularnej od dnia odbioru pierwszego Zamówienia.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia w innej formie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: hello@pellocaffe.pl, albo pocztą na adres: Pello Caffe spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Chopina 2, 83-000 Pruszcz Gdański.
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu Zamówienia w oryginalnym opakowaniu oraz w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania, ale nie noszącym śladów jego użytkowania.
 4. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy przedmiot Zamówienia którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres: Pello Caffe spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Jarosława Dąbrowskiego 50, 83-000 Pruszcz Gdański.
 6. Bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odstąpienia od umowy przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania przedmiotu Zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu Ceny w jeden z następujących sposobów:
  1. w formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
  2. w formie zwrotu środków na rachunek bankowy – w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego;

w każdym przypadku przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie przez Klienta z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną: usługi informacyjne, usługi komunikacyjne, usługi w zakresie korzystania z systemu zamówień.
 3. Przyjęcie przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o akceptacji Regulaminu oraz rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest potwierdzeniem zawarcia umowy, przy czym zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w części dotyczącej założenia i prowadzenia konta, następuje z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia założenia Konta.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i założeniu Klientowi konta Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Produktów i Usług oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa Cookies i Java Skript.
 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania oraz możliwości właściwego korzystanie ze Sklepu internetowego.
 2. Klient jest uprawniony i zarazem zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych Sprzedawcy czy innych Klientów oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, a także uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie powzięcia wiadomości o podejmowaniu przez Klienta działań bezprawnych Sprzedawca może zablokować mu dostęp do Sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w takim przypadku, w wyniku zablokowania mu dostępu do Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego obarczone jest każdorazowo ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa sieci, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta, mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Zagrożeniami jakie mogą wystąpić są w szczególności:
  1. możliwość otrzymania spamu, obecność i działanie oprogramowania typu malware, obecność i działanie robaków internetowych (worm), możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego,
  2. możliwość bycia narażonym na czynności kryptoanalizy, cracing lub phishing (łowienie haseł), piractwo komputerowe dotyczące oprogramowania, sniffing (niedozwolony podsłuch),
  3. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;
  4. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub złośliwego oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax, itp.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu internetowego z sieci, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom, korzystania pozbawionego niebezpieczeństw wskazanych przykładowo powyżej.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy lub zakłócenia w świadczeniu usług lub w działaniu Systemu zamówień, jeśli powodem ich wystąpienia jest:
  1. planowana modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy; o takich planach Sprzedawca umieści, z odpowiednim wyprzedzeniem, odpowiednią informację.
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 6. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikowanie się z nim za pomocą środków teletransmisji danych. Klient ponosi jedynie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z operatorami sieci komórkowych lub dostawcami Internetu.
 7. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP Klienta,
  2. wywołany adres internetowy (URL),
  3. adres internetowy, z którego Klient loguje się na stronę Sklepu internetowego,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 8. Przeglądanie Produktów i Usług Sklepu internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji, aczkolwiek jej dokonanie jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienie korzystania Klientowi z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcji Sklepu internetowego.
 9. Każda ze stron może zrezygnować ze świadczenia usług w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy. W szczególności rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się z zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją. Rozwiązanie umowy nie oznacza utraty ważności zobowiązań zaciągniętych przez Klienta wobec Sprzedawcy i wywołuje skutek na przyszłość jedynie w takim zakresie takim, że Klient po rozwiązaniu Umowy nie może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 10. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany lub na adres e-mail: admin@pellocaffe.pl.
 12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 13. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, o czym zawiadomi Klienta składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 14. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 17, nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji albo składania Zamówienia wyrazi zgodę i aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje konto zapisze się do usługi Newsletter.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego) oraz zgoda na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu. W celu otrzymywania Newslettera konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody zarówno na otrzymywanie informacji handlowych, jak i marketingowych, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta lub na numer telefonu, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter zawierać może zawierać zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, w szczególności gdy jest to wymagane w związku ze zmianą przepisów prawa.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia, Klient jest związany treścią Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia Zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Do Pobrania: