Polityka prywatności

§1

Stosowanie zasad wynikających w niniejszej Polityki ochrony prywatności (dalej zwaną: Polityką ochrony danych), ma na celu uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących przepisów, sposobu ochrony przetwarzania danych osobowych.

§2

Określenia użyte w niniejszej Polityce ochrony danych oznaczają:

 1. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator danych osobowych – Pello Caffe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem: ul. Chopina 2, 83-000 Pruszcz Gdański, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000645670, REGON: 365804945, NIP: 9571089587.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Klient – osoba fizyczna, która dobrowolnie, nie będąc do tego zobowiązania przepisami ustawy, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych.

§3

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które są udostępnione dobrowolnie przez osobę, której dotyczą, wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego, tj.: 
  1. w celu udzielenia Klientom informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów i usług, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  2. w celu rejestracji jako Klienta, zapewnienia Klientowi dostępu do prywatnego obszaru po zalogowaniu oraz w celu wykonania umowy, co polega w szczególności na przesyłaniu istotnych informacji dotyczących zamówienia oraz powiadomień o terminach i przebiegu dostawy, doręczaniu faktur, odbiorach i płatnościach, transakcjach procesowych i metodach płatności, jak również wszelkich innych wiadomości o usługach lub wiadomości związanych z kontaktem i transakcjami oraz zasadami konserwacji sprzętu i warunkami gwarancji, jak również w celu świadczenie usług serwisowych, wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, rozpatrywania reklamacji Klientów; w wyżej wymienionych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest w przypadku konsumentów realizacja umowy sprzedaży produktów lub umowy o świadczenie usług, a w przypadku przedsiębiorców uzasadniony interes w zawieraniu umów i świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorcy, w której osoba zainteresowana jest zatrudniona lub na rzecz której świadczy usługi;
  3. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa witryny sklepu internetowego i informacji, co odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zapewnieniu bezpiecznego środowiska i zabezpieczenia informacji użytkowników, jak również przeciwdziałanie nieuprawnionemu dostępowi do systemów Administratora i informacji użytkowników oraz ich niewłaściwemu wykorzystywaniu;
  4. w celu tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego, dostosowania sklepu do potrzeb Klientów, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu zoptymalizowania procesu sprzedaży, doskonalenia produktów i usług i dostosowywania ich do potrzeb Klientów; 
  5. w celu wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera lub informacji handlowej dotyczącej produktów i usług na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  6. w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez Administratora odbywającego się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS, co polega na wysyłaniu informacji o promocjach, kampaniach reklamowych i aktualnościach dotyczących produktów i usług na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe są przetwarzane i składowane głównie w postaci dokumentacji elektronicznej, aczkolwiek nie wyklucza się także dokumentacji tradycyjnej.
 3. Za bezpieczeństwo danych osobowych odpowiada Administrator. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: admin@pellocaffe.pl lub numerem telefonu +48 668 771 000.

§4

 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa art. 10 RODO, jak również danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16 lat.
 2. Administrator dopuszcza możliwość profilowania danych osobowych, co będzie związane ze  zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilowanie ma na celu wyłącznie oferowanie Klientom towarów i usług dostosowanych do ich preferencji i potrzeb lub poprawy i zoptymalizowania środowiska użytkowników witryny sklepu internetowego. Profilowanie nie będzie skutkowało podejmowaniem decyzji automatycznie.

§5

 1. Wszystkie osoby, które będą miały dostęp do danych osobowych, przed przystąpieniem do ich przetwarzania, podlegają przeszkoleniu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązujących u Administratora zasad ochrony danych osobowych.
 2. Udostępnianie danych osobowych pracownikom będzie się odbywało wyłącznie na podstawie udzielonych im upoważnień, a innym podmiotom wyłącznie na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ochrony danych osobowych klientów przed niewłaściwym wykorzystaniem, zniszczeniem, utratą, przypadkową lub zabronioną modyfikacją, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym środki niezbędne do przeciwdziałania wszelkim podejrzewanym naruszeniom ochrony danych osobowych.

§6

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane: 

  1. dostawcom usług na rzecz Administratora, gdy jest to konieczne do osiągnięcia jednego z celów opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych, w szczególności usług pocztowych i kurierskich, usług serwisowych i gwarancyjnych, usług prawnych i informatycznych, usług przetwarzania płatności, usług pozycjonowania strony internetowej, usług marketingowych, promocyjnych i analizy rynku;
  2. sądom, organom ścigania i innym podmiotom, na ich żądanie o ile obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§7

 1. W każdej sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, może być ona wycofana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: admin@pellocaffe.pl. 
 2. Wycofanie zgody dotyczącej przetwarzania danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić skorzystanie przez Klienta z produktów i usług oferowanych w sklepie internetowym. Nie dotyczy to wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach opisanych w §3 ust. 1 lit. e) i f) (cele marketingowe, promocyjne, subskrypcja newslettera).
 3. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą.
 4. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane przez Administratora dane osobowe, jest uprawniona do sprostowania danych osobowych, uzupełnienia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
 5. Administrator danych umożliwia realizację wyżej wymienionych w ust. 4 uprawnień osoby, której dane dotyczą oraz wypełnia obowiązki skorelowane z tymi uprawnienia, zgodnie z przepisami art. 15 – 21 RODO.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

 1. Dane osobowe będą przechowywane: 
  1. przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, o ile jest to odrębnie uregulowane, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zobowiązań, których stroną jest Administrator i osoba, której dane dotyczą;
  2. przez okres niezbędny do realizacji umowy, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez tą osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora, pomimo cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 1 lit. f) 16 RODO.
 2. Archiwizację dokumentów zawierających dane osobowe prowadzi się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach i na właściwie zabezpieczonych nośnikach informatycznych lub tradycyjnych. Dane zbędne dla prowadzonych spraw są natychmiast niszczone poprzez działania fizyczne lub informatyczne uniemożliwiające ich odczytanie.