Ogólne warunki umowy regularnej sprzedaży kawy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne warunki regularnej sprzedaży kawy wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego PelloCaffe.pl (dalej: Regulamin) zawierają postanowienia określające prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, wynikające z zawartej umowy.
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, potwierdza, że zapoznał się z dokumentami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz że przyjmuje ich treść i jest nimi związany.
 3. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż regularna kawy, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i Dostawy kawy wybranej przez Klienta z częstotliwością określoną przy złożeniu Zamówienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz do pokrycia kosztów Dostawy w wysokości wskazanej na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru rodzaju kawy, częstotliwości Dostawy, sposobu Dostawy.
 3. W przypadku wybory Dostawy kawy z częstotliwością miesięczną, Dostawy będą realizowane do dnia 5 każdego miesiąca.
 4. Szczegóły dotyczące złożenia Zamówienia, wyboru sposobu Dostawy i Dostawcy, płatności oraz skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji zostały uregulowane w treści Regulaminu.
 5. Zapłata umówionej Ceny za pierwszą dostawę kawy następuje przy złożeniu zamówienia. Płatność za kolejne dostawy  będzie następowała według wyboru Klienta:
  1. po otrzymaniu każdej regularnej Dostawy kawy, w terminie 7 dni licząc od dnia jej odbioru;
  2. z góry do 5 dnia każdego miesiąca poprzez automatyczne obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej do tego celu przy składaniu Zamówienia.

III. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas 12, 24 albo 36 miesięcy według wyboru Klienta.
 2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Sprzedawca może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient zalega z płatnością za co najmniej dwie Dostawy kawy albo gdy dwukrotnie nie odebrał Dostawy kawy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach umowy zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia Regulaminu, Kodeksu cywilnego,  Ustawy o prawach Konsumenta.
 2. Aktualne Ogólne Warunki umowy sprzedaży regularnej kawy są dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umowy, w szczególności gdy jest to wymagane przepisami prawa.
 4. W przypadku zmiany Ogólnych warunków umowy w trakcie realizacji umowy, Klient jest związany treścią Ogólnych warunków umowy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.