Ogólne warunki umowy regularnej sprzedaży kawy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze Ogólne warunki regularnej sprzedaży kawy wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego PelloCaffe.pl (dalej: Regulamin) zawierają postanowienia określające prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, wynikające z zawartej umowy.
  2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, potwierdza, że zapoznał się z dokumentami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz że przyjmuje ich treść i jest nimi związany.
  3. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.

II. PRZEDMIOT UMOWY

  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż regularna kawy, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i Dostawy kawy wybranej przez Klienta z częstotliwością określoną przy złożeniu Zamówienia. Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz d