Ogólne warunki umowy dzierżawy i regularnej sprzedaży kawy dla przedsiębiorców

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne warunki umowy dzierżawy i regularnej sprzedaży kawy dla Przedsiębiorców wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego PelloCaffe.pl (dalej: Regulamin) zawierają postanowienia określające prawa i obowiązki Przedsiębiorcy (zwanego dalej: Klientem) i Sprzedawcy (zwanego dalej odpowiedni: Sprzedawcą albo Wydzierżawiającym), wynikające z zawartej umowy.
 2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, potwierdza, że zapoznał się z dokumentami opisanymi w ust. 1 powyżej oraz że przyjmuje ich treść i jest nimi związany.
 3. W przypadku gdy niniejsze Ogólne warunki umowy przewidują uregulowania odmienne od treści Regulaminu, obowiązujące dla stron są postanowienia Ogólnych warunków umowy.

II. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest:
  1. dzierżawa ekspresu do kawy dostępnego na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl, którego markę i model wybiera Klienta w chwili złożenia Zamówienia;

oraz

  1. sprzedaż regularna kawy, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i Dostawy kawy wybranej przez Klienta przy złożeniu Zamówienia.

III. DZIERŻAWA EKSPRESU DO KAWY

 1. Wydzierżawiający oddaje Klientowi do wyłącznego używania ekspres do kawy, którego model został wybrany przez Klienta w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Klient zobowiązuje się do terminowej zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawy, w wysokości wskazanej na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl w chwili złożenia Zamówienia.
 3. W czynsz dzierżawy wliczona jest cena kawy i cena jej Dostawy w ilości i w rodzaju wybranym przez Klienta na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Czynsz dzierżawy za pierwszy miesiąc płatny jest z góry przy złożeniu Zamówienia. Czynsz dzierżawy za kolejne miesiące obowiązywania umowy jest płatny w jeden z następujących sposobów, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu Zamówienia:
  1. z góry w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania od Sprzedającego faktury VAT;
  2. z góry do 5 dnia każdego miesiąca poprzez automatyczne obciążenie karty kredytowej zarejestrowanej do tego celu przy składaniu Zamówienia.
 5. Wydzierżawiający zobowiązuje się do:
  1. dostawy przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Klienta oraz do jego zainstalowania (jeżeli tego wymaga producent urządzenia);
  2. przeszkolenia osoby wskazanej przez Klienta z obsługi ekspresu do kawy;
  3. serwisowania przedmiotu umowy przez cały czas trwania umowy dzierżawy.
 6. Klient zobowiązuje się do:
  1. terminowej zapłaty czynszu dzierżawy;
  2. używania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi urządzenia dostarczoną Klientowi wraz z przedmiotem zamówienia;
  3. regularnego czyszczenia i konserwacji urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia;
  4. udostępniania Wydzierżawiającemu urządzenia w celu wykonania czynności serwisowych lub naprawy urządzenia;
  5. zwrotu urządzenia po zakończeniu okresu umowy.
 7. Bez zgody Wydzierżawiającego Klient nie może oddawać przedmiotu umowy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy wymaga zgody Wydzierżawiającego.

IV. SPRZEDAŻ I DOSTAWY KAWY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do regularnej Dostawy kawy w ilości i w rodzaju wybranym przez Klienta na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl w chwili złożenia Zamówienia, w sposób i przez Dostawcę, które zostały wybrane przez Klienta w chwili złożenia Zamówienia, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca.
 2. Klient zobowiązuje się odbioru zamówionej kawy oraz do zapłaty Ceny i kosztów Dostawy wskazanej na stronie Sklepu internetowego PelloCaffe.pl w chwili złożenia Zamówienia, które są wliczone w czynsz dzierżawy urządzenia, zgodnie z  pkt II ust. 3 i 4 niniejszych Ogólnych warunków.

V. CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas 24, 36 lub 48 miesięcy, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia.
 2. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
  1. Klient zalega z płatnością czynszu dzierżawy za co najmniej dwa miesiące;
  2. Klient korzysta z przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia;
  3. przekazania przez Klienta przedmiotu umowy osobie trzeciej do używania albo poddzierżawienia urządzenia, jak również przeniesienia urządzenia w inne miejsce niż wskazane do dostawy bez zgody Wydzierżawiającego;
  4. narusza inne postanowienia wynikające z niniejszej umowy.
 3. Po zakończeniu okresu dzierżawy, niezależnie od przyczyn i sposobu jej ustania, Klient jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy, w stanie wynikającym z prawidłowego użytkowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 4. W przypadku braku zwrotu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wydzierżawiający jest uprawniony do żądania zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy  w wysokości dwukrotnej stawki czynszu dzierżawy, za każdy rozpoczęty miesiąc.
 5. Jeżeli Wydzierżawiający wypowie umowę w związku z zaistnieniem przynajmniej jednej z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest uprawniony do dochodzenia od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości będącej równowartością iloczynu wysokości czynszu dzierżawy i ilości miesięcy pozostałych do końca obowiązywania umowy. Dochodzenie zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

VI. USŁUGI SERWISOWE I NAPRAWA

 1. W ramach niniejszej umowy dzierżawy, przez czas jej obowiązywania, Wydzierżawiający świadczy usługi serwisowe bez dodatkowych opłat, co obejmuje również wymianę części podlegających normalnej eksploatacji.
 2. Usługi serwisowe są świadczone z inicjatywy Wydzierżawiającego albo na wezwanie Klienta.
 3. Wydzierżawiające świadczy również nieodpłatnie usługi naprawy przedmiotu umowy w ramach gwarancji producenta.
 4. Klient zgłasza żądanie wykonania usługi serwisowej albo naprawy urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@pellocaffe.pl lub telefonicznie na numer +48 604 579 879 .
 5. Klient jest zobowiązany do poinformowania Wydzierżawiającego o awarii lub uszkodzeniu urządzenia niezwłocznie. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia urządzenia, które powstaną na skutek jego dalszej eksploatacji, pomimo awarii urządzenia.
 6. Usługa serwisowa albo usługa naprawy urządzenia zostanie wykonana przez Wydzierżawiającego w okresie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.
 7. W przypadku gdy naprawa przedmiotu umowy okaże się niemożliwa do wykonania w ciągu kolejnych 48 godzin. Wydzierżawiający zapewni Klientowi urządzenie zastępcze na cały czas trwania naprawy.
 8. Usługi serwisowe nie obejmują czyszczenia urządzenia i używania środków czystości do tego wskazanych w instrukcji obsługi, co jest obowiązkiem Klienta.
 9. Nieodpłatne naprawy urządzenia odbywają się na warunkach przewidzianych w gwarancji udzielonej przez producenta, których treść zostanie przekazana Klientowi wraz z Dostawą urządzenia.
 10. Koszty naprawy uszkodzeń przedmiotu umowy nieobjęte gwarancją ponosi Klient. Klient ponosi również koszty naprawy urządzenia, które wynikają z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia, w szczególności niezgodnej z zaleceniami producenta albo są wynikiem uszkodzeń mechanicznych.

VII. WYKUP URZĄDZENIA

 1. W przypadku zawarcia umowy na okres nie krótszy niż 48 miesięcy, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Klientowi przysługuje prawo do nabycia prawa własności przedmiotu dzierżawy za cenę w wysokości 1,00 zł.
 2. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia woli nabycia przedmiotu umowy co najmniej na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy, pod rygorem utraty uprawnienia.
 3. Wydzierżawiający zachowuje prawo własności przedmiotu umowa do momentu zapłaty przez Klienta umówionej ceny sprzedaży urządzenia.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegóły dotyczące złożenia Zamówienia, wyboru sposobu Dostawy i Dostawcy, płatności oraz reklamacji zostały uregulowane w treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach umowy zastosowanie znajdują w szczególności postanowienia Regulaminu i Kodeksu cywilnego.
 3. Aktualne Ogólne Warunki umowy sprzedaży regularnej kawy są dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umowy, w szczególności gdy jest to wymagane przepisami prawa.
 5. W przypadku zmiany Ogólnych warunków umowy w trakcie realizacji umowy, Klient jest związany treścią Ogólnych warunków umowy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.